Phiếu trả lời của Cục Quản Lý

Phiếu trả lời số 2023-125/QLLĐNN-CBN

Phiếu trả lời 2023-125/QLLĐNN-CBN V/v chuẩn bị nguồn lao động đưa đi làm việc tại Hàn Quốc Tên tổ c...

Đọc thêm

Phiếu trả lời 2023-124/QLLĐNN-CBN

Phiếu trả lời số 2023-124/QLLĐNN-CBN V/v chuẩn bị nguồn lao động đưa đi làm việc tại Hàn Quốc Tên t...

Đọc thêm

Phiếu trả lời 2023-123/QLLĐNN-CBN

Phiếu trả lời số 2023-123/QLLĐNN-CBN V/v chuẩn bị nguồn lao động đưa đi làm việc tại Hàn Quốc Tên t...

Đọc thêm

Phiếu trả lời số 2023-122/QLLĐNN-CBN

Phiếu trả lời số 2023-122/QLLĐNN-CBN V/v chuẩn bị nguồn lao động đưa đi làm việc tại Hàn Quốc Tên...

Đọc thêm

Phiếu trả lời 2023-121/QLLĐNN-CBN

Phiếu trả lời 2023-121/QLLĐNN-CBN V/v chuẩn bị nguồn lao động đưa đi làm việc tại Hàn Quốc Tên tổ c...

Đọc thêm

Phiếu trả lời 2023-126/QLLĐNN-CBN

Phiếu trả lời số 2023-126/QLLĐNN-CBN V/v chuẩn bị nguồn lao động đưa đi làm việc tại Hàn Quốc Tên t...

Đọc thêm