Đơn hàng Đài Loan

Nhà máy Lưu Hành Nhan Sắc

Số lượng : 2 Nam - 2 Nữ

Nơi làm việc : Miêu Lật

Lương : 27.470 NT$ / tháng

Công ty Trình Hồng

Số lượng : 1 nữ

Nơi làm việc : khu Thần Cương - TP. Đài Trung

Ngày tuyển : 20/6/2023

Lương : 26.400 NT$ / tháng

Công xưởng Hiên Oánh

Số lượng : 1 Nam

Nơi làm việc : khu Đại Nhã - TP. Đài Trung

Ngày tuyển : 15/6/2023

Lương : 26.400 NT$ / tháng

Công xưởng HÒA XÍ

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm việc : Khu Nam - TP. Đài Trung

Lương : 26.400 NT$ / tháng

Ngày tuyển: Tháng 6/2023

Thực phẩm Đài Bắc

Số lượng: 10 Nữ

Nơi làm việc: TP Đài Bắc

Ngày tuyển: 10/06/2023

Lương: 26.400 NT$

Sản xuất bồn chân không

Số lượng : 5 Nam

Nơi làm việc : Miêu Lật

Ngày tuyển : Tháng 6/2023

Lương : 26.400 đài tệ / tháng

Sản xuất hạt keo, màng tấm phim

Số lượng : 1 Nam

Nơi làm việc : Đài Trung

Ngày tuyển : Tháng 1/2023

Lương : 26.400 đài tệ / tháng