Ban lãnh đạo công ty

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Thái Công
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - TVHĐQT
Nguyễn Ngọc Quyền
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - TVHĐQT
Đoàn Thị Mai