Danh Sách CBCNV Công Ty

 

CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
I Phòng Hành chính - Kế Toán    
1 Nguyễn Ngọc Quyền Trưởng phòng  
2 Nguyễn Thị Tuyết Chinh Nhân viên  
3 Nguyễn Ngọc Hùng Nhân viên  
II Phòng Tuyển dụng lao động    
1 Võ Kim Sơn Trưởng phòng  
2 Tăng Thị Tuyết Nhân viên  
3 Dư Thị Yến Nhân viên  
4 Đỗ Thành Chung Nhân viên  
5 Nguyễn Văn Vương Nhân viên  
6 Nguyễn Văn Anh Nhân viên  
7 Trần Thị Giang Nhân viên  
8 Nguyễn Tiến Sơn Nhân viên  
9 Nguyễn Thanh Hoa Nhân viên  
III Phòng Quản lý lao động    
1 Phùng Thị Thu Hà Trưởng phòng  
2 Lương Thị Ngọc Trinh Phó phòng  
3 Nguyễn  Trường Thịnh Nhân viên  
4 Đậu Thị Thanh Thủy Nhân viên  
IV Phòng Đào Tạo    
1 Nguyễn Thị Lý Phụ trách phòng  
2 Trần Thị Mai Thương Nhân viên  
3 Lê Thị Thu Thương Nhân viên  
V Phòng Thị Trường    
1 Nguyễn Thị Nga Trưởng phòng  
2 Cao Văn Hiếu Nhân viên  
3 Trần Thị Tình Nhân viên  
4 Bùi Thị Hiền Nhân viên