Danh sách CBCNV Công ty

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
I Ban Lãnh đạo  
1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chủ tịch HĐQT
2 Hà Thái Công Tổng giám đốc
3 Nguyễn NGọc Quyền Phó TGĐ - TVHĐQT
4 Nguyễn NGọc Thạch Phó TGĐ - TVHĐQT
III Phòng Hành chính - Kế Toán  
2 Nguyễn Ngọc Quyền Trưởng phòng
4 Nguyễn Thị Tuyết Chinh Nhân viên
5 Đậu Thị Thanh Thủy Nhân viên
IV Phòng Tuyển dụng - Đào tạo  
6 Võ Kim Sơn Trưởng phòng
7  Trần Văn Kiềm Nhân viên
8 Nguyễn Thị Lý Giám đốc
V Phòng Pháp chế - QLLĐ  
1 Đoàn Thị Mai Trưởng phòng
2 Phùng Thị Thu Hà Phó phòng
3 Trần Kim Quỳnh Nhân viên
4 Cao Thành Long Nhân viên
VI Ban Cung ứng nhân lực số 2  
1 Nguyễn Tiến Sơn Giám đốc Ban
2 Nguyễn Thanh Hoa Nhân viên
3 Bùi Thị Hiền Nhân viên
4 Cao Văn Hiếu Nhân viên
5 Tăng Thị Tuyết Nhân viên
6 Nguyễn Bá Hải Nhân viên
7 Dư Thị Yến Nhân viên
8 Đỗ Thành Chung Nhân viên
9 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Nhân viên
10 Nguyễn Văn Vương Nhân viên
11 Trần Tiến Lạc Nhân viên
VII Ban Cung ứng nhân lực số 3  
1 Đoàn Thị Mai Giám đốc ban
2 Lê Thị Thu Thương Phó Giám đốc ban
3 Hoàng Thị Kim Long Phó Giám đốc ban
4 Nguyễn Trường Thịnh Nhân viên
5 Lương Thị Ngọc Trinh Nhân viên
6 Nguyễn Văn Anh Nhân viên
7 Trần Thị Giang Nhân viên
8 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên
9 Hoàng Thị Duyên Hải Nhân viên
10 Trần Thị Mai Thương Nhân viên
11 Trần Thị Tình Nhân viên
12 Nguyễn Thị Nga Nhân viên
13 Nguyễn Ngọc Hùng Nhân viên
14 Nguyễn Hữu Công  Nhân viên
15 Nguyễn Viết Cường Nhân viên
16 Hoàng Tuyết Mai Nhân viên
VIII Ban Phát triển thị trường số 1  
1 Dương Minh Thúy Giám đốc Ban
2 Nguyễn Thị Thúy Loan Phó GĐ Ban
IX Ban Phát triển thị trường số 2  
1 Nguyễn Hoài Thu Giám đốc ban
2 Vũ Thị Bích Thủy Phó GĐ Ban