Quá trình phát triển

Năm 1997

Ngày 01/11/1997 : Thành lập Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà.

Năm 2000

Ngày 05/06/2000: Nâng cấp thành Công ty Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà.

Năm 2003:

Ngày 9/5/2003: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương Mại Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà

Năm 2006 - 2007

12/2006: Niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (Mã chứng khoán: SDA). 

Tháng 4/2007: Đổi tên thành Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

Năm 2021

Luật lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài số 69/2020/QH 14 quy định: Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài phải có 100% vốn điều lệ của tổ chức, cá nhân Việt Nam. Trong quá trình áp dụng luật công ty đã nỗ lực đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài nhưng không thể thức hiện được, vì vậy:

Ngày 3/2/2021: Công ty phải thành lập Doanh nghiệp mới trên cơ sở kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, bộ máy nhân sự… về mảng xuất khẩu lao động của công ty cổ phần SIMCO Sông Đà để tiếp nối hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài.