Phiếu trả lời số 2023-125/QLLĐNN-CBN

Phiếu trả lời 2023-125/QLLĐNN-CBN V/v chuẩn bị nguồn lao động đưa đi làm việc tại Hàn Quốc
Tên tổ chức Dịch vụ việc làm tại nước ngoài: Công ty SongWon International
Chủ sử dụng: WOOSUNG FLOWTEC CO., LTD

Chi Tiết