Thông báo Chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tài Hàn Quốc

Thông báo chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 
Ngành nghề: Đóng tàu (Diện VISA E7)

Chi tiết đơn hàng